ອາດີດນັກສຶກສາ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມນັກສຶກສາເກົ່າຂຶ້ນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການພົວພັນກັນ ລະຫວ່າງນັກສຶກສາເກົ່າກັບວິທະຍາໄລ ແລະ ນັກສຶກສາເກົ່າກັບນັກສຶກສາໃໝ່ ຊຶ່ງສາຍພົວພັນດັ່ງກ່າວ ຈະສົ່ງຜົນດີໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຕໍ່ການປັບປຸ່ງຫຼັກສູດການຮຽນການສອນຂອງວິທະຍາໄລໃຫ້ດີໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ. ນອກນັ້ນ ນັກສຶກສາເກົ່າກໍຈະຮັບ ຮູ້ເຖິງການເຄືອນໄຫວຂອງວິທະຍາໄລ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາເກົ່າ ເຊັ່ນ: ທຶນການສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ຢູຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຮັບພະນັກງານໃໝ່ຂອງບັນດາອົງການຕ່າງໆທີ່ສະເໜີມາຍັງວິທະຍາໄລເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ວິທະຍາໄລເຮົາຈະມີການສົ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ໜ້າສົນໃຈ ໃຫ້ແກ່ ນັກສຶກສາເກົ່າ ແລະ ມີການຈັດງານພົບປະກັນລະຫວ່າງນັກສຶກສາເກົ່າ ແລະ ນັກສຶກສາໃໝ່ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິຊາການເປັນແຕ່ ລະໄລຍະ.

 

 

Home